56. 2009-2019 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ

ΕΡΓΟ: Κτίριο γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας